תנאי השימוש לסדנה דיגיטלית- "מסר הפשטות"

מסר הפשטות בע"מ, שמחה להעמיד לרשותך את השירות בתשלום המקוון החדש המאפשר גישה מהירה וזמינה למשתמש לסדנאות הדיגיטליות, בכפוף להסכמתך על תנאי השימוש שלהלן.

כללי

 1. על ידי שימוש בסדנה הדיגיטלית זו ובשירותים המוצעים בה הנך מסכים בזאת לתנאים ולתניות המפורטים בהסכם זה. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהסכם זה הינך נדרש ללא כל דיחוי לחדול מלעשות כל שימוש בסדנה הדיגיטלית.
 2. הסדנה הדיגיטלית מסופקת "כפי שהיא". הסדנה אינה מהווה ייעוץ פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או רפואי.
 3. מובהר כי הסדנה הדיגיטלית תהיה זמינה לצפיה אך ורק לפי לוחות זמנים שנקבעו מראש על ידי החברה לצורך העצמת האפקטיביות של הסדנה.
  המשתמש מסכים ומתחייב ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובע מכל שימוש שייעשה בסדנה הדיגיטלית.
 4. השימוש בסדנה הדיגיטלית מסופק "כפי שהו". מסר הפשטות לא מתחייבת כי הסדנא תפעל ללא תקלות, כי הנתונים והמידע אינם מכילים אי-דיוקים ושגיאות. מסר הפשטות אינה אחראית לכל שימוש בסדנה הדיגיטלית, בנתונים ובמידע, לרבות להתאמתם למטרה ספציפית, לרבות עדכון של הנתונים והמידע המופיעים בסדנה הדיגיטלית, לאיכות הנתונים והמידע, לנזקי חומרה או תוכנה העלולים להיגרם מתוכנות-זדוניות, או לנזקים הנובעים מכל כשל, עיכוב, איחור, אי-דיוק, השמטה בנתונים ובמידע. המשתמש מסכים ומתחייב ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובע מכל שימוש שייעשה בסדנה הדיגיטלית.
 5. הסדנה הדיגיטלית תאפשר למשתמש גישה לאזור האישי שלו הכולל נתונים ומידע אודות המשתמש עצמו כדלקמן: גישה לסדרות שנרכשו, לפרקים ולשיעורים ופרטים אישיים. יתכן שהמשתמש יידרש להזין פרטים נוספים בהתאם לדרישת מסר הפשטות. המשתמש יעשה שימוש בסדנה הדיגיטלית, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות. אין להעביר לצדדים שלישים כל מידע המופק באמצעות הסדנה הדיגיטלית.
 6. בהתאם למדיניות הסדנה הדיגיטלית בעניין שמירת הפרטיות, מסר הפשטות תשמור על המידע של המשתמש, ולא תעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך חיוב כרטיס האשראי של המשתמש עבור רכישות בסדנה הדיגיטלית שיבצע המשתמש. המשתמש יודיע מיידית למסר הפשטות על כל כניסה לאזור האישי שלו בסדנה הדיגיטלית שבוצעה ללא אישורו וכן על כל מקרה בו סיסמתו נפרצה.
 7. המשתמש יעשה שימוש בסדנה הדיגיטלית, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות בלבד. אין לשמור או לבצע שידור באמצעי כלשהו באופן המאפשר לראות לשמוע או להעתיק את הסדנה הדיגיטלית או חלק ממנה, אין להעביר לצדדים שלישים כל מידע המופק באמצעות הסדנה הדיגיטלית. המשתמש מתחייב בזאת להימנע מלהפיץ וירוסים וכל אמצעי טכנולוגי אחר שעלול לפגוע ו/או לשבש את פעילותה התקינה של הסדנה הדיגיטלית.
 8. הפר המשתמש את תנאי השימוש בסדנה הדיגיטלית, מסר הפשטות תהיה רשאית להפסיק את השרות לאלתר וללא הודעה מראש ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה עפ"י כל דין. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את מסר הפשטות ולפטור אותה מאחריות במקרה בו תוגש תביעה ע"י צד שלישי בשל הפרת הסכם זה ע"י המשתמש ו/או הפרת זכויות הצד השלישי.

אבטחת מידע

המשתמש מצהיר כי הינו מודע לכך כי השימוש באינטרנט עלול לחשוף אותו לסיכונים הקשורים לשימוש ברשתות תקשורת לרבות פעולות שאינן מורשות. מסר הפשטות משתמשת באמצעי אבטחת מידע המקובלים כסטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ומשכללת את אמצעי האבטחה מעת לעת, על מנת להגן על המידע אך למרות זאת אין אפשרות להגנה מוחלטת. המשתמש פוטר בזאת את מסר הפשטות מכל אחריות בכל הנוגע לשימוש בסדנה הדיגיטלית.

מדיניות הפרטיות

 1. החברה מחויבת להגן על המידע האישי שהנך מוסר באתר האינטרנט שלה ובסדנה הדיגיטלית. החברה תעשה שימוש במידע הנמסר לה אך ורק לצרכים שעבורם נמסר המידע לחברה.
 2. על ידי שימוש בסדנה הדיגיטלית הינך מסכים בזאת לכל שימוש אשר יעשה במידע שתזין לאתר החברה כמפורט בהצהרת הפרטיות שלהלן.
 3. באתר עשויים להיות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יודגש כי החברה אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה.
 4. החברה עשויה, לעשות שימוש בקבצים מסוג Cookies. קבצים אלו הנם סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך (הם אינם מהווים תוכנת מחשב ואין להם יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב שלך או לבצע בו פעילויות כלשהן). ע"י קבצים אלו האתר של החברה מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר דבר המאפשר לנו לתת לך שירות יותר מהיר ויעיל וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.
 5. במידה שמשתמש אישר כאשר הוא נרשם לאתר משלוח של מידע פרסומי, החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש דברי דואר, בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. אם משתמש שאישר מסר הפשטות לשלוח לו מידע פרסומי, אינו מעוניין לקבל מידע זה עליו לפנות לחברה באמצעות המייל שלהלן:  support@adigordon.com
 6. המידע הרגיש שנמסר לחברה מועבר באמצעות שרת מאובטח, המידע שלך מוצפן בדרכו בין המחשב שלך לשרת האתר. הצפנה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע האישי שהנך מוסר. החברה עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ו/או משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מנת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.
 7. בהתאם למדיניות החברה בעניין שמירת הפרטיות, החברה תשמור על המידע של המשתמש, לא תסחור בו, לא תמכור אותו ולא תעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך השימוש שלשמו נמסר ושפורט במסמך זה. עם זאת, החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה מהממשל.

החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים במדיניות זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות הפרטיות המעודכנת של החברה.

תנאי מכירה והחזרים

 1. רכישת זכות שימוש בסדנה הדיגיטלית תתאפשר רק לבני 18 ומעלה שבבעלותם כרטיס אשראי בתוקף
 2. כל המחירים המופיעים בסדנה הדיגיטלית כוללים מע"מ.
 3. המחיר המחייב של הסדנה הדיגיטלית יהיה המחיר שהוצג לגביהם.
 4. התשלום עבור השימוש בסדנה הדיגיטלית יתבצע מראש באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 5. השימוש בסדנה הדיגיטלית יתאפשר באופן מיידי מיום התשלום ואישורו.
 6. לקוח שביצע רכישה דרך האתר רשאי לבטל בכתב את העסקה מיום ביצוע הרכישה ועד 14 ימים מיום קבלת זכות השימוש או מיום שקיבל לידיו מסמך המפרט את תנאי העסקה שביצע, לפי המאוחר מביניהם.

מדיניות אספקת מוצרים

באתר ישנם שני סוגי מוצרים:

 1. סדנה דיגיטלית – בעת ההרשמה ואישור התשלום, נשלחת למשתמש הודעת דואר אלקטרוני המאפשרת באופן מיידי להיכנס למערכת הסדנה ולהתחיל לצפות בתכנית המופיעים.
 2. ספרי קריאה – אלו נשלחים על ידי חברת שילוח, עם שליח עד הבית, בהתאם למדיניות המשלוחים של חברת ups

קניין רוחני

 1. הזכויות בסדנה הדיגיטלית לרבות בתכנים המופיעים בהם שייכות לחברת מסר הפשטות בע"מ. הסדנה הדיגיטלית מכילה חומרים ותכנים אשר מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר (מסר הפשטות- סימן מסחר מספר 313481), חוק זכויות מבצעים ומשדרים וזכויות קניין רוחני נוספות בהתאם לחוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות בהן מדינת ישראל חברה.
 2. חל עליך איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או לשכפל ו/או להכניס שינויים ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או ליצור יצירות נגזרות מהסדנה הדיגיטלית ו/או חלקים ממנה לרבות מהתכנים המופיעים באתר. המשתמש מתחייב שלא להפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים ו/או של מסר הפשטות וכן שלא להפר את תנאי השימוש בסדנה הדיגיטלית זו

כללי

הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל. הנך מסכים בזאת כי לבתי המשפט בתל אביב יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.

פרטי התקשרות

כתובת – אלון הגליל ,

ת.ד 68

טלפון ליצירת קשר:

0508630611

0584431966

אישור משתמש

הרשמתך למערכת, הכנסת הפרטים שלך וסימון אישור לקבלת התנאים הנ"ל, מהווים חתימה והסכמה לתנאי השימוש לעיל.